1 Temmuz 2015 Çarşamba

Klasik Test Kuramı Nedir?

KLASİK TEST KURAMI NEDİR?

                Gözlenen ile gözlenemeyen arasındaki bağıntılar, bir başka ifade ile ölçülebilen değişkenlerden gözlenemeyen değişkenlerin elde edilmesine dayanan yaklaşımlar ölçmenin temel konularını oluşturmaktadır. Bu bağıntılar genel olarak iki sınıfta ele alınabilir. Bunlardan birisi doğrusal diğeri ise doğrusal olmayan bağıntıdır. Doğrusal bağıntılardan en yaygın olarak kullanılanı, klasik test kuramı, doğrusal olmayan yaklaşımda ise örtük özellikler kuramıdır. Yani test geliştirme sürecinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden birisi klasik test kuramıdır. Test geliştirmede madde ve test istatistiklerini kestirme açısından kullanılan  yöntemlerden birisidir.

                 Klasik test kuramı ölçme kümesi ile ölçülmek istenen özellik arasındaki bağıntıyı açıklamaya yönelik (1) eşitliğinde verilen regresif modeli temel almaktadır. Bu doğrusal bağıntı, gözlenen puanlar (x) ve gerçek puanlar (t) arasındaki doğrusal bir model ile açıklanabilmektedir. Bu nedenle gerçek puan modeli olarak ta adlandırılmaktadır.

                Klasik test kuramı, gerçek puanlar ile gözlenen puanlar arasındaki fonksiyonel bağıntıdan yararlanarak doğrusal model kestirilmektedir. Ancak klasik test kuramında elde edilen istatistikler üzerinde çalışılan veri kümesinden elde edilmesinden dolayı veri kümesinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır.  Test puanları dağılımının normal olması durumunda klasik test teorisinin madde güçlük indeksi (p) ve madde ayırıcılık gücü(r) indeksidir. Test geliştirme istenilen niteliklere sahip bir test oluşturma sürecidir. Bir test maddelerden oluştuğundan maddelerin nitelikleri de test geliştirme sürecinde çok önemlidir. Hazırlanan test formu uygun bir grup üzerinde denenir ve deneme uygulamasından elde edilen verilerden madde ve test istatistikleri kestirilir. Bu istatistiklere dayanarak, istenilen özellikteki maddeler seçilir ve geliştirilmek istenen test oluşturulur.

                Günümüzde, eğitim süreci boyunca öğrenciye ve eğitim sisteminin farklı öğelerine yönelik karar verilme durumlarında sıklıkla testler kullanılmaktadır. Testlerin eğitim sisteminde genel kullanım amaçları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi, öğretim programının değerlendirilmesi, öğretimin etkiliğinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi olmak üzere beş temel grupta toplanabilir. Testlerin eğitim sürecindeki kullanım amaçlarından görüleceği üzere, farklı amaçlar için geliştirilmiş testlerden elde edilen sonuçlar, eğitim sürecinde alınacak birçok karara dayanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, ancak testlerden elde edilen sonuçların güvenilir ve geçerli olması durumunda, bu sonuçlar göz önüne alınarak verilen kararların amaca hizmet edebilmesi mümkündür, aksi takdirde verilen kararların isabetliliği şüphe çekici olacaktır.

                Testlerden elde edilen ölçme sonuçlarının güvenilir ve geçerli olması, test geliştirme süreci basamaklarının uygun olarak izlenmesi ile sağlanabilir. Test geliştirme süreci, ölçülmesi amaçlanan özelliğin belirlenmesi amacıyla, sistematik bir yolla, ölçme aracının uygulanabilir hale getirilmesini ifade eder. Test geliştirmenin en önemli basamaklarından birisi de maddelerin yazılmasıdır. Maddelerin yazılabilmesi için öncelikle ölçülmesi amaçlanan özelliğin hangi madde türü ile en uygun şekilde ölçülebileceğine karar verilmelidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, uygun görülen madde türü veya türleri ile maddelerin yazılmasına geçilebilir.

                Maddeler, testi oluşturan birimlerdir ve maddelerin kalitesi, içeriğinde bulunduğu testin isabetli kararlara dayanak olacak sonuçlar sağlaması açısından büyük öneme sahiptir. Maddeler ile ölçülmek istenen özelliğin diğer özellikler ile karıştırılmadan ölçülmesi, o maddeden alınan puanların geçerli olmasını sağlar. Bu durumun sağlanması için ölçme yapılacak grup, ölçülecek özellik anlamında tanınmalı, grup içindeki olası bilişsel farklılıklar dikkate alınmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder